First slide

Obowiązek informacyjny

Administratorem Twoich danych osobowych jest HRnest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000, REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł.

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twój dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Informujemy, iż posiadasz prawo do:

 • • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • • przenoszenia danych,
 • • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • - występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • - stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • - ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • - udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: kontakt@hrnest.pl